Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Statut

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

 1. Stowarzyszenie tworzą osoby prowadzące działalność promocyjną, wystawienniczą, wytwórczą, usługową i handlową na rzecz budownictwa w branży parkieciarskiej.
 2. Stowarzyszenie nosi nazwę "Parkieciarze Polscy" i zwane jest w dalszej części statutu "Stowarzyszeniem".

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach

§ 5

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, co nie wyklucza zatrudnienia pracowników, oraz zlecania ekspertyz i opracowań specjalistom.

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczątki okrągłej z napisem "Parkieciarze Polscy" oraz pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może ustalić odznakę Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

 

 § 9

Celem Stowarzyszenie jest:

 1. Reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą parkieciarską wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
 2. Inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży parkieciarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.
 3. Inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży parkieciarskiej.
 4. Popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa.
 5. Opracowanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ich ujęcia w Polskich Normach.
 6. Krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących ochrony parkietu, w tym zakresów obciążeń, otaczających wilgotności i sposobów pielęgnacji.
 7. Wypromowanie zawodu parkieciarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.
 8. Opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

 

§ 10


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Testowanie i opiniowanie nowych materiałów, systemów i technologii w branży parkieciarskiej.
 2. Wnioskowanie nadania uprawnień rzeczoznawcy w dziedzinie posadzkarstwa i parkieciarstwa.
 3. Podejmowanie działań w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących wystawiennictwa i technologii z zakresu robót parkieciarskich.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie usług posadzkarskich i parkieciarskich, wytwórczości, handlu, wystawiennictwa materiałów budowlanych związanych z zawodem parkieciarza.
 5. Współpracę z różnymi organizacjami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań Stowarzyszenia.
 6. Zlecanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do doskonalenia zawodu parkieciarza w oparciu o doświadczenia zrzeszonych członków.
 7. Tworzenie funduszy specjalnych na cele związane z rozwojem myśli naukowo-technicznej w zakresie prac posadzkarsko-parkieciarskich, materiałów parkieciarskich oraz ich upowszechniania w Polsce i za granicą.
 8. Prowadzenie szkoleń w celu doskonalenia wiedzy fachowej wykonawców.
 9. Sponsorowanie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei Stowarzyszenia.
 10. Działalność dobroczynną i charytatywną.
 11. Działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii poprzez podejmowanie inicjatyw w tych obszarach.
 12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służąca finansowaniu działalności statutowej.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

 

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mocą Uchwały Zarządu Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który zadeklaruje przystąpienie do Stowarzyszenia, posiada rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia, a także cudzoziemiec nieposiadający miejsca zamieszkania w Polsce, posiadający rekomendację trzech członków Stowarzyszenia. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
 2. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu kandydat zobowiązany jest do wpłaty wpisowego.
 3. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 1. W przypadku odmowy przyjęcia na członka zainteresowany może w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

 

§ 14

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna

 

§ 15

 1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia
  2. do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
  3. zgłaszania uwag i wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia
  4. zaskarżania uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w sprawach członkowskich
  5. noszenia odznaki organizacyjnej
 2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
  1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz opiniowania projektów uchwał o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia
  2. reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zleconych przez Walne Zebranie Członków
  3. zgłaszania uwag i wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia
  4. wybierania i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. służyć głosem doradczym, co do treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków
  2. zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 4. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. ścisłego przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminu władz Stowarzyszenia oraz wprowadzania ich w życie
  2. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
  3. regularnego opłacania składek członkowskich
  4. przyczynianie się do realizacji celów Stowarzyszenia i powstrzymywanie się od jakiejkolwiek działalności z nim niezwiązanej
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek: - udzielania zadeklarowanego na rzecz Stowarzyszenia wsparcia finansowego

 

§ 17

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi Stowarzyszenia
  2. skreślenia z listy członków z powodu nie uiszczenia składek przez 6 miesięcy po uprzednim zawiadomieniu z ostrzeżeniem przez Zarząd Stowarzyszenia
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
  4. popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Stowarzyszenia wykluczenia członka na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w następstwie rozumienia obowiązków wynikających z §16 Statutu bądź utraty przez członka praw publicznych
 2. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
  2. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
  3. likwidacji bądź upadłości

 

§ 18

 1. W razie naruszenia przez członka postanowień Statutu, Zarząd Stowarzyszenia występuje do Sądu Koleżeńskiego z wnioskie­m o rozpatrzenie sprawy i zastosowanie odpowiednich sankcji (upomnienie, wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia)

 

§ 19

 1. Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, która jest ostateczna.

 

§ 20

 1. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 

§ 21

 1. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się członkostwa lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą większością 3 ( trzy czwarte) oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Ustrój i władze Stowarzyszenia

 

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński jest organem władzy a nie władze

§ 23

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1 ( jedna druga) członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia a mianowicie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1 ( jedna druga) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

WALNE ZEBRANIE

 

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku ź najpóźniej do końca I półrocza. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w razie potrzeby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie, co najmniej 1/5 ( jedna piąta) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania a więc członków zwyczajnych i honorowych. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostały zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku 100 % obecności członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Zebraniu.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
 3. Uchwalenie regulaminu działalności Zarządu Stowarzyszenia, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 4. Rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia
 5. Uchwalanie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia
 6. Ustalania najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Stowarzyszenia bez wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania Członków
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku obrachunkowym, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium
 8. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia
 9. Zmiana Statutu Stowarzyszenia
 10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń oraz wykluczeń
 11. Nadawanie godności członka honorowego
 12. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
 13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia
 14. Podejmowanie uchwały o wprowadzeniu odznaki Stowarzyszenia
 15. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji 16. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 26

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków i może być decyzją Zarządu poszerzony o Prezesów Regionów w przypadku ich powstania. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona, zwykłą większością głosów, Prezesa Zarządu, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 3. Opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków
 4. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 7. Wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych
 8. Wystąpienie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o pozbawienie członkostwa honorowego
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń i wykluczeń

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.

§ 29

 1. W sprawach oświadczeń woli oraz decyzji w sprawach finansowych wymagane są łączne podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub jednego z wiceprezesów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw osobom niebędącym członkami Stowarzyszenia

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, przy czym pierwsza kadencja Komisji trwa jeden rok.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 31

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Występowania do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zebrania Członków
 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia, wbrew postanowieniom niniejszego Statutu, w terminie dwóch miesięcy Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania członków ź obowiązek zwoływania tegoż Zebrania Członków ciąży na Komisji Rewizyjnej w ciągu następnych 30 ( trzydziestu) dni.
 3. Przeprowadzenia innych działań kontrolno sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§ 32

 1. Sąd koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybranych, zwykłą większością głosów, przez Walne Zebranie Członków.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata, przy czym pierwsza kadencja trwa jeden rok.
 3. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego Sądu.

§ 33

 1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia postanowień Statutu przez członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.

§ 34

 1. Zasady działania Sądu Koleżeńskiego i system kar określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku wykluczenia członka termin odwołania do Walnego Zebrania Członków od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wynosi 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Struktury terenowe Stowarzyszenia

 

§ 35

 1. Stowarzyszenie może tworzyć nieposiadające osobowości prawnej oddziały terenowe o nazwie "Parkieciarze Polscy" Region... .
 2. Tworzenie oddziałów, o których powstaniu, siedzibie władz i zasięgu terytorialnym decyduje Zarząd Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy, ma charakter dobrowolny, przy czym tworzone odziały muszą liczyć minimum 10 członków, zaś zasięg terytorialny winien odpowiadać zasięgowi działania Izb Rzemieślniczych lub zasięgowi terytorialnemu województw.
 3. Odziały są zobowiązane realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
 4. Nadzór nad działalnością oddziałów sprawuje Zarząd, przy czym jego kompetencja nadzorcza obejmuje kontrolę nad realizacja celów statutowych. Również Zarząd Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy" władny jest podejmować decyzje o rozwiązaniu oddziałów.
 5. Strukturę organizacyjną oddziałów tworzą: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne Zgromadzenie Oddziału z pełną podległością Stowarzyszeniu "Parkieciarze Polscy".

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

 

§ 37

Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

 1. wpisowego i składek członkowskich
 2. dotacji i subwencji
 3. darowizn, spadków i zapisów
 4. wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

§ 38

 1. W sprawach oświadczeń woli oraz decyzji w sprawach finansowych wymagane są łączne podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub jednego z wiceprezesów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw osobom nie będącym członkami Zarządu.

 

§ 39

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą , według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

§ 40

 1. W przypadku planowanej zmiany Statutu Stowarzyszenia lub planowanego rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zebranie Członków Stowarzyszenia w dwóch kolejnych terminach.
 2. W pierwszym terminie zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności co najmniej 1 (jedna druga) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. W drugim terminie wyznaczonym w okresie nie przekraczającym 14 dni zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić większością 3/4 (trzy czwarte) głosów bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 41

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczyć likwidatorów.

Postanowienie końcowe

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

Firmy wspierające