Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Regulamin

Przyjmowanie członków wspierających

 1. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek kandydata.

Obowiązki członków wspierających

 1. Członek wspierający zobowiązany jest do udzielania zadeklarowanego na rzecz Stowarzyszenia wsparcia finansowego.

Prawa członków wspierających

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. służyć głosem doradczym co do treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków
  2. zgłaszanie postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 2. Członek wspierający otrzymuje po opłaceniu składki członkowskiej prawo do:
  1. posługiwania się logo Stowarzyszenia wraz ze zdaniem "Członek Wspierający SPP"
  2. wysłania dwukrotnie w ciągu roku do wszystkich członków SPP materiałów reklamowych i informacyjnych za pośrednictwem Stowarzyszenia
  3. zorganizowanie dwukrotnie w ciągu roku w każdym z Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia prezentacji własnych produktów (koszty związane ze zorganizowaniem prezentacji pokrywa członek wspierający)
  4. umieszczania logo na stronach Stowarzyszenia w czasopiśmie "Podłoga" w rubryce "Członkowie Wspierający SPP"
  5. umieszczenia logo i linku do własnej strony internetowej na stronie Stowarzyszenia (www.parkieciarzepolscy.com.pl) w dziale "Członkowie Wspierający SPP"
  6. 50% zniżki na stoiska i reklamy na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  7. bezpłatnego stoiska reklamowego na Walnym Zebraniu Członków

Wykluczanie członków wspierających

 1. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
  1. nieuiszczenia składki członkowskiej przez 3 miesiące
  2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
  4. likwidacji bądź upadłości

Firmy wspierające