Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

SPP

HIT: SZKOLENIA I EGZAMINY NA CZELADNIKA I MISTRZA

Masz doświadczenie zawodowe i chcesz zdobyć tytuł czeladnika lub mistrza

w zawodzie parkieciarz?

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Stowarzyszeniem „Parkieciarze Polscy” serdecznie zapraszają do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego cenionego w kraju i za granicą!

 

Opłata za egzamin czeladniczy

710 zł / 510 zł ( dla członków cechu i SPP )

Opłata za egzamin mistrzowski

1380 zł / 1080 zł ( dla członków cechu i SPP)

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu następujące dokumenty:

Egzamin czeladniczy

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – wniosek można pobrać ze strony www.irpoznan.com.pl w zakładce Egzaminy.

 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

 3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy :95 1020 4027 0000 1402 0046 1699.

 4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.

 5. Świadectwo ukończenia szkoły.

 6. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych

 7. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.

 8. Świadectwo uzyskania co najmniej 1 kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.

 9. Zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).  

 10. Zgoda na upublicznienie wizerunku oraz szczególnych warunków w trakcie części praktycznej egzaminu związanej z miejscem jego trwania, który odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu

Egzamin mistrzowski

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - – wniosek można pobrać ze strony www.irpoznan.com.pl w zakładce Egzaminy.

 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).

 4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.

 5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)

 6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

 7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy : 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699.

 8. Zgoda na upublicznienie wizerunku oraz szczególnych warunków w trakcie części praktycznej egzaminu związanej z miejscem jego trwania, który odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w PoznaniuNALEŻY PRZEDSTAWIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z KOPIAMI W CELU ICH UWIERZYTELNIENIA PRZEZ WIR W POZNANIU LUB CECH.

WYMAGANE DOKUMENTY NELEŻY ZŁOŻYĆ W WIELKOPOLSKIEJ IZBIE RZEMEIŚLNICZEJ W POZNANIU DO 21 WZREŚNIA 2015R.

na adres: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ,al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO PLANOWANY JEST NA DZIEŃ 06.10.2015 r.

TERMIN EGZAMINU TEORETYCZNEGO PLANOWANY JEST NA DZIEŃ 09.10.2015r.

 

Dla zainteresowanych:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie przygotowującym do części pisemnej egzaminu.

Celem kursu jest ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu ogólnych wiadomości obejmujących część pisemną egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.

PROGRAM KURSU:

Etap teoretyczny obejmuje zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie:

 • rachunkowość zawodowa,

 • rysunek zawodowy,

 • dokumentacja działalności gospodarczej,

 • podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe przepisy prawa pracy,

 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dodatkowo w przypadku egzaminu mistrzowskiego:

 • podstawy psychologii i pedagogiki,

 • metodyka nauczania

Trenerzy: Doświadczenie i wykwalifikowani szkoleniowcy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną

CENY KURSÓW:

Przygotowanie do egzaminu czeladniczego:

250 PLN

Przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego:

290 PLNPlanowany termin kursu to 7.10.2015r. i 8.10.2015r. w sali na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas Targów DREMA

 

Zajęcia w dniu 07.10.2015 r. (środa) odbędą się w godz. 9-17

Zajęcia w dniu 08.10.2015 r. (czwartek) odbędą się w godz. 9-12ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY KIEROWAĆ:

Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty faxem, e-mailem lub pocztą na adres: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu , al. Niepodległości 2 ,61-874 Poznań

Fax.: 61 852 13 16, E-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl

Dane do wpłat (w tytule prosimy wpisać: nazwa kursu, imię, nazwisko ):

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

BZ WBK SA 3 W Poznaniu 75 1090 1359 0000 0000 3501 8443


DO POBRANIA:

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu na Targach

  Przelew mistrz

  Przelew czeladnik

  Wniosek do egzaminu mistrz

  Zaświadczenie o zatrudnieniu

Firmy wspierające