Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Deklaracja

Deklaracja

przystąpienia w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”.

 

Na podstawie art.1. oraz art. 22. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 ( Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) – Prawo o Stowarzyszeniach, oraz Statutu Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy firma:

................................................................................................................................................

z siedzibą  …...........................................................................................................................

nr KRS...............................................................NIP...............................................................

 

Deklaruje przystąpienie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy z siedzibą w : 60-654 Poznań , ul. Winiarska 1, NIP 521-30-97-440,  

Regon 016348185, Konto: BZ WBK S.A. 12 1500 1878 1218 7003 1472 0000

 

Oświadczamy, że Statut Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy jest nam znany i zobowiązujemy się przestrzegać zawartych w nim postanowień. Równocześnie zobowiązujemy się do uiszczania dotacji rocznej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto.

Zasady współpracy określone zostały w Regulaminie przyjmowania Członków Wspierających będącym załącznikiem do niniejszej deklaracji.

 

 

 

..............................................

podpis reprezentanta firmy

 

 

Uchwałą nr. .... Zarządu Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy w/w firma została przyjęta w poczet członków wspierających Stowarzyszenie

 

................................................

 

 

Zarząd SPP

Pliki do pobrania

Firmy wspierające